Cyceron
"Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy."

Regulamin rekrutacji do klas I Publicznego Gimnazjum im. „św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy w roku szkolnym 2015/2016

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 • Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku.

 

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 • Wicedyrektor PG w Leśnicy - przewodnicząca

 • Wychowawcy klas I w roku szkolnym 2015/2016

 • Nauczyciele języka niemieckiego (dotyczy rekrutacji do klas dwujęzycznych).

 1. Komisja przeprowadza rekrutację , zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r.

 2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły: Leśnica, Poręba , Kadłubiec, Dolna, Wysoka, Góra Św. Anny, Lichynia, Zalesie Śląskie, Czarnocin, Krasowa, Raszowa, Łąki Kozielskie są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica ucznia (załącznik nr 1).

 3. Uczniowie spoza obwodu szkoły mogą zostać przyjęci do klas I, jeśli:

 • będą wolne miejsca w klasach pierwszych,

 • po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Kryteria przyjęcia ucznia spoza obwodu szkoły (nie dotyczy klasy dwujęzycznej):

 • Co najmniej dobra ocena z zachowania w kl. VI.

 • Oceny z: języka polskiego, matematyki, przyrody, języka obcego uzyskane na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.

 • Wynik sprawdzianu w kl. VI.

 1. O przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły do kl. I decyduje łączna liczba punktów uzyskana w toku postępowania rekrutacyjnego:

 • Ocena z zachowania: wzorowe- 10 pkt, bardzo dobre- 8 pkt, dobre- 6 pkt.

 • Świadectwo z wyróżnieniem- 10 pkt.

 • Oceny z wiodących przedmiotów nauczania (wymienione w punkcie 5):

celująca- 6 pkt, bardzo dobra- 5 pkt, dobra- 4 pkt, dostateczna- 3 pkt; dopuszczająca – 2pkt.

 • Liczba punktów uzyskana ze sprawdzianu w kl. VI.

 • Łącznie uczeń może uzyskać 84 pkt.

 1. Uczniowie spoza obwodu będą przyjmowani do szkoły według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, aż do wyczerpania limitu miejsc.

 2. O przyjęciu do klasy I dwujęzycznej z językiem obcym niemieckim uczniów z obwodu i spoza obwodu szkoły decydują :

 • Co najmniej dobra ocena z języka niemieckiego uzyskana w kl. VI szkoły podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, przeliczana według punktacji: celująca- 15 pkt, bardzo dobra- 12 pkt, dobra- 9 pkt.

 • Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych w zakresie języka niemieckiego- łączna liczba punktów uzyskanych z:

-testu językowego( maksymalnie 45 pkt);

-konwersacji w języku niemieckim(maksymalnie 15 pkt): prezentacja własnej osoby, wypowiedź w czasie przeszłym Perfect, pytanie z życia codziennego - pogoda, hobby, zainteresowania.
Maksymalnie uczeń może uzyskać 75 pkt.
Uczniowie będą przyjmowani do klasy I dwujęzycznej według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, aż do wyczerpania limitu miejsc.
Laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w Opolu będą przyjmowani w pierwszej kolejności, bez konieczności zdawania sprawdzianu predyspozycji językowych.

 1. Harmonogram rekrutacji i wymagane dokumenty:

 

Rekrutacja

 

Terminy

 

Dokumenty

Zgłoszenia ucznia z obwodu

szkoły do Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

16 marca – 30 marca 2015 r.

Zgłoszenie- załącznik nr 1

Zgoda na udział dziecka w lekcjach religii- załącznik nr 2.

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej- załącznik nr 3.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły uczniów spoza obwodu szkoły.

16 marca – 30 kwietnia 2015 r.

 

Wniosek – załącznik nr 4.

Zgoda na udział dziecka w lekcjach religii- załącznik nr 2.

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej- załącznik nr 3.

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej .

Sprawdzian- 09.04.2015- godzina 9.00

Ogłoszenie wyników-16.04.2015 r: lista alfabetyczna przesłana pocztą elektroniczną do szkół podstawowych. Szczegółowe wyniki można poznać u dyrek-tora gimnazjum.

 

Zaświadczenie o uzyskanej ocenie z języka niemieckiego w kl. VI w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, potwierdzone przez Dyrektora SP.

Dyplom Laureata lub Finalisty Woj. Konkursu.

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

 

do 30 czerwca 2015 r.

Oryginały dokumentów.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do gimnazjum.

 

1 lipca 2015 r.

W terminie do 7 dni od podania listy, rodzic kandydata niezakwalifikowanego może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni.

 

 

Alfabetyczna lista z podziałem na klasy udostępniona na parterze Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i w macierzystych szkołach podstawowych.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów, którzy

nie przystąpili do sprawdzianu w terminie.

 

24 sierpnia - 28 sierpnia 2015 r.

 

Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

 

 

Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych

do klas pierwszych gimnazjów.

 

31 sierpnia 2015 r.

 

Listy klas udostępnione na parterze Publicznego Gimnazjum w Leśnicy i w macierzystych szkołach podstawowych.

 

 

 1. Załączniki nr 2 i 3 nie są obowiązkowe- zależą od woli dziecka i Rodzica.

 2. Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas I: 25.03.2015- godzina 9.00. W czasie spotkania uczniowie kl. VI otrzymają komplet dokumentów rekrutacyjnych do wypełnienia przez rodziców. Dokumenty będą także udostępnione na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie PG w Leśnicy. Dokumentację można składać w zamkniętych kopertach w macierzystych szkołach podstawowych lub w sekretariacie gimnazjum. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz zdjęcie należy dostarczyć osobiście do sekretariatu PG w Leśnicy.

 3. Dyżur dyrektora szkoły: 25.03.2015: od 15.00- do 17.00.

 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza szkoły.

 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.